3 LANDBOUWTRANSITIE

De Nederlandse intensieve landbouweconomie trekt een zware wissel op onze leefomgeving. We komen in de knel met stikstofbeleid, biodiversiteit en waterkwaliteit. De landbouwsector staat voor een grote opgave. Een duurzame economische ontwikkeling vraagt om herijking van onze footprint en de manier waarop we met water en bodem, en met de natuur en dieren omgaan.

Hervorming naar een ander landbouwsysteem biedt grote kansen voor natuur, recreatie en toerisme. Erfgoed en andere doelen gaan hierin goed samen op. Kennis van het verleden kan de weg wijzen naar een toekomstbestendig landgebruik. Doordat mensen meer gaan thuiswerken wordt het ­platteland een interessanter woongebied. Transformatie van historisch waardevolle agrarische complexen is een belangrijke pijler van deze transitie.

WAT KUNT U DOEN?

  • Benut daarom dit agrarische erfgoed. Breng de ontwikkelkansen in kaart door het opstellen van een boerderijenvisie.
  • Stimuleer het opstellen van Landschapsbiografieën. U krijgt daarmee inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het landschap en vindt van daaruit aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Investeer in de zichtbaarheid en beleefbaarheid van waardevolle cultuurlandschappen.
  • Maak ‘omgevingskwaliteit’ een gelijkwaardige nationale doelstelling in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Stimuleer de inzet van ontwerpkracht zowel voor het maken van beleid als voor inrichtingsplannen.
1 WONINGBOUW
2 ENERGIETRANSITIE
3 LANDBOUWTRANSITIE
4 KLIMAATADAPTATIE
5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
6 LEEFBAARHEID