DE KANSEN

Erfgoed biedt volop kansen. Vaak zijn dat ook de projecten waar burgers en bestuurders het meest trots op zijn. Of het nu gaat om de herbestemming van een bijzonder kerkgebouw of een inspiratievolle nieuwe woonwijk: kwaliteit van ontwerp levert echte duurzaamheid. Als Kamerlid denkt u misschien: wat of wanneer moet ik iets met erfgoed? Is… Lees verder DE KANSEN

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Proces_Kansen

HET PROCES

De basis op orde Erfgoedzorg is een basiszorg voor de lange termijn. Als Rijksoverheid verdeelt u bijvoorbeeld rijksgelden richting eigenaren van monumenten. Maar er is meer. Om erfgoed ook in transitie- en herbestemmingsopgaven volwaardig mee te nemen, kunt u als Rijk het verschil maken. Die kansen hebben we in dit pamflet per thema voor u… Lees verder HET PROCES

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Proces_Kansen

1 WONINGBOUW

De opgave is duidelijk: Nederland heeft snel behoefte aan meer duurzame en betaalbare woningen. Maar de strijd om de ruimte woedt voort. Veel beoogde bouwlocaties hebben nadelen vanwege klimaatproblematiek, duurzaamheid en/of biodiversiteit. Dat leidt voortdurend tot discussie en vertraging. De ruimte is schaars, daarom is er op veel plaatsen behoefte aan inbreidingslocaties. Dat zijn dus… Lees verder 1 WONINGBOUW

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Oproepen

2 ENERGIETRANSITIE

Stijgende energieprijzen versnellen de noodzaak van de ingezette energietransitie. De rijksoverheid heeft daarvoor de RES ontwikkeld: de Regionale Energie Strategie. Duurzaam opwekken en besparen zijn sleutelwoorden. OPWEKKEN Bij het het opwekken is de grote uitdaging om zonneparken en windturbines daar te plaatsen waar het landschap dat verdraagt. Verschillende landschappen hebben verschillende ruimtelijke karakteristieken: van kleinschalig… Lees verder 2 ENERGIETRANSITIE

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Oproepen

3 LANDBOUWTRANSITIE

De Nederlandse intensieve landbouweconomie trekt een zware wissel op onze leefomgeving. We komen in de knel met stikstofbeleid, biodiversiteit en waterkwaliteit. De landbouwsector staat voor een grote opgave. Een duurzame economische ontwikkeling vraagt om herijking van onze footprint en de manier waarop we met water en bodem, en met de natuur en dieren omgaan. Hervorming… Lees verder 3 LANDBOUWTRANSITIE

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Oproepen

4 KLIMAATADAPTATIE

Klimaatverandering zorgt in een versneld tempo voor een nieuwe werkelijkheid, ook voor ons erfgoed. Gebouwde, archeologische en groene monumenten zijn kwetsbaar voor overstromingen en langdurige droogte. Bodemdaling leidt tot funderingsproblematiek. Het aanpakken van klimaatverandering en energietransitie is van levensbelang voor het voortbestaan van ons waardevolle erfgoed. Klimaatadaptatie gaat nu vaak over toekomstgerichte innovatie en hoe… Lees verder 4 KLIMAATADAPTATIE

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Oproepen

5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Nederland slibt dicht. De ‘verdozing’ slaat toe. Als Kamerlid heeft u een sleutelrol als het gaat om de balans tussen bedrijvigheid en leefbaarheid, waarbij bereikbaarheid en mobiliteit belangrijke thema’s zijn. We beleven ons landschap grotendeels vanaf de weg. Door aandacht te schenken aan de kwaliteit van de omgeving draagt u bij aan het versterkten van… Lees verder 5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Oproepen

6 LEEFBAARHEID

Brede welvaart is een zwaarwegend uitgangspunt voor beleid. Cultureel erfgoed is één van de pijlers voor een veilige en gezonde sociale en fysieke leefomgeving. Erfgoed vormt daarbij mede het uitgangspunt voor alle nieuwe ontwikkelingen. Mensen waarderen erfgoed in hoge mate. Of het nu gaat om archeologie, tradities, monumenten, musea of landschappen: erfgoed bepaalt de identiteit… Lees verder 6 LEEFBAARHEID

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Oproepen