HET PROCES

De basis op orde

Erfgoedzorg is een basiszorg voor de lange termijn. Als Rijksoverheid verdeelt u bijvoorbeeld rijksgelden richting eigenaren van monumenten. Maar er is meer. Om erfgoed ook in transitie- en herbestemmingsopgaven volwaardig mee te nemen, kunt u als Rijk het verschil maken. Die kansen hebben we in dit pamflet per thema voor u toegelicht.

Gezamenlijke zorg voor ons erfgoed
Maar eerst terug naar de basis. Gelukkig staat het Rijk er niet alleen voor; er zijn veel meer partners die veel voor de erfgoedzorg betekenen. Op bestuurlijk niveau zijn er de provincies en gemeenten en de waterschappen. Voor de financiering van onderhoud en restauraties is er het Nationaal Restauratiefonds. Voor immaterieel erfgoed is er het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De erfgoedsector bestaat uit een groot aantal organisaties, eigenaren, bedrijven én betrokken burgers, op het gebied van monumenten, archieven, collecties, digitaal erfgoed, archeologie, landschappen en immaterieel erfgoed.

Gezamenlijk hebben we in een tijdsbestek van ruim 100 jaar een fijnmazig stelsel opgebouwd van privaat-publieke investeringen in de schoonheid van ons land. Dit heeft onder meer geleid tot circa 62.000 Rijksmonumenten, ongeveer 50.000 gemeentelijke monumenten en bijna 500 beschermde stads- en dorpsgezichten. Tel daarbij ook nog eens bijna 1.500 archeologische rijksmonumenten. Ook is Nederland inmiddels rijk aan 200 tradities die op de lijst van het Immaterieel Erfgoed staan. Al deze monumenten en tradities bepalen het aangezicht en karakter van Nederland.

Een actieve erfgoedsector
Al dit erfgoed lijkt er gewoon te zijn, maar dat is zeker geen vanzelfsprekendheid. Daar zetten zich elke dag vele duizenden professionals voor in, daarbij ondersteund door zeker vele tienduizenden vrijwilligers. Een groot aantal organisaties werkt samen binnen de FIM; de Federatie Instandhouding Monumenten. Binnen belangenorganisatie Kunsten ’92 is eenzelfde aantal organisaties aangesloten bij het Erfgoedplatform. Samen werken we aan de instandhouding van dat wat wij én onze inwoners belangrijk vinden: erfgoed als identiteitsdrager van ons verleden, en als bron en inspiratie voor de toekomst.

Veel draagvlak
Niet voor niets bezoeken ieder jaar meer dan 1,3 miljoen mensen in het tweede weekend van september meer dan 5.000 bijzondere plekken en gebouwen tijdens de Open Monumentendag. Bijna iedereen heeft iets met erfgoed, vaak onbewust.

Betrokken en goed geïnformeerde politici
U krijgt als Kamerlid vast te maken met een introductie, waarbij we ons graag nader aan u voorstellen. En omdat erfgoed veel beleidsvelden raakt, is het ook relevant voor Kamerleden die geen zitting nemen in de vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap, waar erfgoed formeel onder ressorteert.

Erfgoed in het regeerakkoord
Er gebeurt dus al veel, en daar zijn we als erfgoedsector blij om. We willen die zorg en inzet graag ook zo houden. De verbeterkansen zullen we u zeker meegeven. Maar het begint met het vaststellen dat erfgoed en erfgoedbeleid onderdeel vormen van dat wat van waarde is voor Nederland. Een zinsnede over het belang van erfgoed voor ons land in het nieuwe regeerakkoord mag wat ons betreft dan ook niet ontbreken!

1 WONINGBOUW
2 ENERGIETRANSITIE
3 LANDBOUWTRANSITIE
4 KLIMAATADAPTATIE
5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
6 LEEFBAARHEID