6 LEEFBAARHEID

Brede welvaart is een zwaarwegend uitgangspunt voor beleid. Cultureel erfgoed is één van de pijlers voor een veilige en gezonde sociale en fysieke leefomgeving. Erfgoed vormt daarbij mede het uitgangspunt voor alle nieuwe ontwikkelingen. Mensen waarderen erfgoed in hoge mate. Of het nu gaat om archeologie, tradities, monumenten, musea of landschappen: erfgoed bepaalt de identiteit van uw provincie. Ieder jaar bezoeken meer dan 1,3 miljoen mensen in het tweede weekend van september meer dan 5.000 bijzondere plekken en gebouwen tijdens de Open Monumentendag. Inwoners zijn dan ook vaak trots en betrokken, of het nu gaat om het meedenken over nieuw beleid of een recreatief bezoek aan een bijzondere stad of streek.

WAT KUNT U DOEN?

  • Laat dat doorklinken bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in ‘placemaking’. Een plek in de openbare ruimte waar mensen zich prettig voelen, die goed functioneert en echt wordt gebruikt ontstaat als mensen hierover kunnen meedenken en mee ontwerpen. Zo kunnen nieuwe groepen deze plekken ontdekken en kunnen er nieuwe functies ontstaan.
  • Werk volgens het gedachtegoed van Verdrag van Faro: dit Europese gedachtegoed stelt de mens en de samenleving centraal en hun relatie met erfgoed. Zorg dat iedereen die dat wil, toegang heeft tot erfgoed en ook kan meebepalen wat erfgoed is en hoe ermee wordt omgegaan.
  • Koester de enorme onbezoldigde inzet door vrijwilligers, in onder meer de archeologie, het monumentenbeheer, de archieven en de musea. Erfgoedvrijwilligers zijn onmisbaar!
  • Breid het lage btw-tarief uit naar conservering en restauratie van materieel erfgoed, zodat naast het creëren en tonen, ook het arbeidsintensieve behouden en herstellen van dit cultureel erfgoed onder dit tarief valt. (Podiumkunsten, scheppende kunst en musea vallen in Nederland reeds onder het verlaagde btw-tarief van 9%).
  • Betrek inwoners bij beslissingen over productie en consumptie. Ondersteun gemeenschappen die ervaring hebben in het opzetten van een duurzamere economie met korte ketens, ambachtelijke productie en het opleiden van specialistische vakmensen.
  • Stimuleer dat provinciale depots voor archeologische bodemvondsten worden ingezet om publiek en inwoners hierbij te betrekken: het depot kan bijvoorbeeld worden ingericht als provinciaal of regionaal archeologisch informatiecentrum.
1 WONINGBOUW
2 ENERGIETRANSITIE
3 LANDBOUWTRANSITIE
4 KLIMAATADAPTATIE
5 BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
6 LEEFBAARHEID