6 Bevorder de leefbaarheid van het platteland

Zie de transitie van de landbouw als één van de opgaven die bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid van het platteland. Andere ‘grote’ opgaven, waaraan erfgoed in het landelijk gebied kan bijdragen, zijn de oplossing van het woningtekort, de maatregelen ten gevolge van de klimaatverandering, zoals water­beheer en energietransitie, en het behoeden en ontwikkelen van natuur.

Duurzame economische ontwikkeling vraagt om herijking van onze footprint en de manier waarop we met de natuur en dieren omgaan. De Nederlandse intensieve landbouweconomie trekt een zware wissel op onze leefomgeving. We komen in de knel met stikstofbeleid. Hervorming naar een ander landbouwsysteem biedt grote kansen voor natuur, recreatie en toerisme.

Doordat mensen meer gaan thuiswerken wordt het ­platteland een interessanter woongebied. Transformatie van historisch waardevolle agrarische complexen is een belangrijke pijler van deze transitie. Benut eerst het agrarische erfgoed voor deze woon- en werkopgave in plaats van bestaande woonkernen uit te breiden in het buiten­gebied. Breng de ontwikkelkansen in kaart door het opstellen van een boerderijenvisie.

De Nijensteen met de nieuwe inlaat brug
TOELICHTING, VOORBEELDEN
EN INSTRUMENTEN

De moderne landbouw is voorlopig vooral nog een ­bedreiging van het erfgoed, zowel voor de gebouwen als voor het landschap. Een transitie levert veel kansen op voor erfgoed en voor de leefbaarheid van het platteland.

Voorbeeld en instrumenten

1 Basis op orde: investeer in kennis, kunde en capaciteit
2 Benut bestaande gebouwen voor woningopgave – Maak een kansenkaart voor monumenten
3 Gebruik de rijke sporen uit het landschap – Verbindt stad en land via een landschapsbiografie
4 Ondersteun lokale ­cultuur, ­creatie en ­consumptie
5 Zet erfgoed in als gids voor klimaat­adaptatie, ­verduurzaming en ­energie­transitie
6 Bevorder de leefbaarheid van het platteland